a

Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)ako aj podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Zákona o ochrane spotrebiteľa“)a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej aj „tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúcehozo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej aj „reklamácia“).
 2. Predávajúci“ je spoločnosť DELEVA s.r.o., so sídlom Bobuľová 6593/1A, 934 01 Levice, IČO: 53 313 046 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sro, vložka číslo 52330/N, DIČ: 2121328902, IČ DPH: SK2121328902, tel. 0905 969 312, email: , ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop“) umiestneného na internetovej doméne www.deleva.sk (ďalej aj „doména“) predáva tovar. Predávajúci týmto reklamačným poriadkom riadne informuje kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj reklamácia) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť.
 3. Kupujúci“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom e-shopu. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov. V prípade, že je fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, je oprávnená nakupovať iba položky, ktoré neobsahujú alkohol. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi (zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a dopl­není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

  Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ako aj súvisiacimi predpismi.

 4. Bez ohľadu na iné ustanovenia, pokiaľ je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy podnikateľ, záruka za tovar je poskytovaná výhradne v rozsahu stanovenom záručnými podmienkami výrobcu tovaru v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka, o ktorých bude kupujúci – podnikateľ informovaný a inak sa zodpovednosť predávajúceho za vady riadi výhradne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 5. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej doméne www.deleva.sk.

Článok I

Zodpovednosť za vady predaného tovaru

 1. Ak sa vyskytuje u zakúpeného tovaru vada, má kupujúci právo vadu reklamovať. Pre správne posúdenie je nutné, aby reklamovaný tovar bol nepoškodený, čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim (§ 619 ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 3. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady,predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena (§619 Občianskeho zákonníka).
 4. Predávajúci nezodpovedá za vady, ak kupujúci vadu tovaru spôsobil sám.
 5. Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne kupujúceho pri ponuke daru upozorniť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak má dar vady, na ktoré predávajúci kupujúceho neupozornil, je kupujúci oprávnený ho vrátiť (§ 629 Občianskeho zákonníka). Ak kupujúcemu vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (a nárok na vrátenie zaplatenej ceny), je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar (§ 457 Občianskeho zákonníka v spojení s § 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka).

Článok II

Spôsob uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

 1. Kupujúci si uplatňuje právo na reklamáciu (vrátane práva na výmenu tovaru, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy (s nárokom na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny) a práva na primeranú zľavu) osobne alebo poštou. Osobne v sídle spoločnosti DELEVA s.r.o., na adrese: Bobuľová 6593/1A, 934 01 Levice alebo poštou na adrese DELEVA s.r.o., na adrese: Bobuľová 6593/1A, 934 01 Levice.
 2. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie (§ 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
 4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (§ 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
 5. Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:
  • je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho,
  • je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, neporušené obaly atď.).
 6. Kupujúci sa informuje o vybavení reklamácie do 30 dní v mieste, kde reklamoval vadný tovar osobne alebo telefonicky na tel. č. 0905 969 312 alebo emailom na
 7. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

Článok III

Práva spotrebiteľa

 1. Pri vadách tovaru, ktorékupujúci uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne,riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
 2. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, mákupujúci právo:
  • na výmenu veci (predávajúci je povinný vec vymeniť) alebo,
  • právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny (predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu). Právo na výber možnosti má kupujúci.
 3. Ak je vada odstrániteľná, avšak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (aspoň dve predchádzajúce opravy rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (v dobe uplatnenia reklamácie má tovar súčasne aspoň tri rôzne odstrániteľné vady) nemôže kupujúci tovar riadne používať, má právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie kúpnej ceny.
 4. Rovnaké práva ako pri vadách, ktoré nemožno odstrániť, má kupujúci i v prípade, ak oprava vadného tovaru nebola vykonaná v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 5. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.
 6. Ak nie kupujúci ako spotrebiteľ spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa s námietkou na predá­vajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na adresu . Pokiaľ predávajúci posúdi túto námietku spotrebiteľa (kupujúceho) zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ (kupujúci) má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alterna­tívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS, ktorých zoznam vedie príslušný štátny orgán (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1). Návrh môže byť podaný spotrebiteľom podľa § 12 zákona o ARS.Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alterna­tívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

Článok IV

Reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zákonom určenej záručnej dobe.
 2. Ak je reklamácia vybavená výmenou vadného tovaru za tovar bez vád, plynie pre nový tovar nová záručná doba znovu odo dňa prevzatia novej veci alebo odo dňa, keby bol spotrebiteľ povinný si vec po vybavení vyzdvihnúť.
 3. Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.
 4. Aby kupujúci predišiel znehodnoteniu tovaru, konkrétne – vína a prípadným reklamáciám, je povinný dodržiavať zásady správneho skladovania naflaškovaného vína. Flaškové vína sa skladujú v suchých, tmavých miestnostiach v stojanoch určených na ich skladovanie, ktoré umožňujú víno uložiť vodorovne, čo zaručuje, že korok, ktorým sú uzavreté, je stále vlhký a nevysychá. Pokiaľ však korková zátka vyschne (víno nie je uložené vodorovne), môže sa do fľaše vzniknutými pórmi v korkovom uzávere dostať vzduch, ktorý najmä pri zmenách teplôt pôsobí nepriaznivo na akosť vína. To sa samozrejme netýka fľašiek uzavretých umelými polyetylénovými zátkami, ktoré môžu zostať stáť. Teplota v miestnosti by nemala kolísať a mala by byť stála. Víno skladujeme pri teplotách 10 – 15°C. Pred expedíciou zo skladu predávajúceho ku kupujúcemu je víno vizuálne prekontrolované na prípadné závady.
 5. V prípade, že si kupujúci ani po uplynutí tejto lehoty 30 dní vec nevyzdvihne, môže predávajúci po pol roku (alebo aj skôr podľa odhadu a skladovacích možností), vec predať.
 6. V prípade, že sa vec predá, je nutné viesť evidenciu za akú cenu a kedy sa vec predala.
 7. V prípade, že by sa po lehote na vyzdvihnutie objavil kupujúci, ktorý by žiadal vydanie svojej veci, a vec sa medzitým predala, predávajúci oznámi kupujúcemu, že vec bola predaná, pretože predávajúci nemôže nevyzdvihnuté veci dlhodobo skladovať;predávajúci môže ponúknuť kupujúcemu, že sa mu vyplatí časť sumy, za ktorú sa vec predala.
 8. Poplatky za skladovanie sa neuplatňujú.

Článok V

Účinnosť reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.4.2024

0