a

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou DELEVA s.r.o., so sídlom Bobuľová 6593/1A, 934 01 Levice, IČO: 53 313 046 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sro, vložka číslo 52330/N(ďalej aj „predávajúci“ alebo „prevádzkovateľ“), uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu (ďalej aj „e-shop“) umiestneného na internetovej doméne www.deleva.sk (ďalej aj „doména“).
 2. „Predávajúci“ je spoločnosť DELEVA s.r.o., so sídlom Bobuľová 6593/1A, 934 01 Levice, IČO: 53 313 046 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sro, vložka číslo 52330/N, DIČ: 2121328902, IČ DPH: SK2121328902, tel. 0905 969 312, email: ,  ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar.
 3. „Kupujúci“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom e-shopu. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov. V prípade, že je fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, je oprávnená nakupovať iba položky, ktoré neobsahujú alkohol. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi (zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a dopl­není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
 4. „Tovar“ – tovar ponúkaný prostredníctvom e-shopu.
 5. „Objednávka“ – úkon kupujúceho v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho nakúpiť tovar v e-shope.
 6. „Kúpna zmluva“ – zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho, t.j. odplatné nadobudnutie vlastníctva k tovaru kupujúcim.
 7. „Cena“ – celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý si kupujúci objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravy.
 8. „Cena dopravy“ – cena za dopravu tovaru k spotrebiteľovi a prípadne manipulácia s tova­rom (vynesenie a pod.), ak je v cene dopravy zahrnutá.
 9. „VOP“ – tieto všeobecné obchodné podmienky, ktoré bližšie upravujú a upresňujú proces nákupu tovaru kupujúcim prostredníctvom e-shopu,  podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho, práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kupujúci objednaním tovaru akceptuje VOP vyhlásené predávajúcim. VOP sú pre obidve zmluvné strany záväzné, ak sa nedohodnú inak.
 10. „Orgán dozoru“ – Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 820 07 Bratislava alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky a/alebo Štátna veterinárna a potravinová správa SR.

ČLÁNOK I

Povinnosti predávajúceho

 1. Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:
  • správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
  • tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 2. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu daňový doklad – faktúru.
 3. Predávajúci zabezpečí, aby objednaný tovar bol kupujúcemu doručený nepoškodený, t.j. tovar primerane zabalí a poistí.
 4. Predávajúci nenesie zodpovednosť:
  • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené dopravcom,
  • za poškodenie zásielky dopravcom,
  • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa predávajúceho v dôsledku vážneho obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

ČLÁNOK II

Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci sa zaväzuje:
  • objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť dopravcovi,
  • zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok dohodnutých v objednávke.
 2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
 3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo od dopravcu alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

ČLÁNOK III

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na internetovej doméne.
 2. Popis tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v e-shope. Vyobrazenia tovarov v e-shope a údaj o dostupnosti tovaru na sklade majú len informa­tívny charakter.
 3. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho na internetovej doméne, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas týmito VOP v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 4. Pri objednávaní kupujúci uvedie nasledujúce údaje:
  • ak nakupuje ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uvedie meno a priezvisko, dodaciu adresu. Súčasne uvedie telefónne číslo a e-mail.
  • ak nakupuje v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, uvedie tiež obchodné meno, IČO, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo (v prípade, že je platcom DPH aj IČ DPH).
 5. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa mal možnosť oboznámiť aj o:
  • vlastnostiach tovaru.
  • celkovej cene, ktorú je povinný predávajúcemu uhradiť.
 6. Všetky prijaté objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu budú kupujúcemu zaslané e-mailom.
 7. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 300,- eur (tristo eur), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.
 8. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na doménu, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

ČLÁNOK IV

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:
  • ak sa realizácia dodania, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným alebo sa opakovane oneskorí napriek určeniu dodatočnej doby,
  • ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov,
  • ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok „hackera“ alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na e-shop.
 2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od takto uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom e-shopu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.Odstúpenie od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla bankového účtu kupujúceho a tovar zašle kupujúci na adresu sídla predávajúceho: DELEVA s.r.o., so sídlom Bobuľová 6593/1A, 934 01 Levice.Tovar kupujúci spotrebiteľ vráti úplný, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu (nie je podmienkou), v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku (v súlade s § 458 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). Pri odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúci znáša iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

  Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením – listom zaslaným poštou alebo doručeným osobne predávajúcemu na adresu predávajúceho uvedenú vyššie. Na tento účel môže kupujúci po­užiť Vzor na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný spolu s potvrdením objednávky a ktorý je aj prílohou týchto VOP. Kupujúci môže vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jed­noznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.
 4. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ, si predávajúci a kupujúci dohodli rovnaký postup ako v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom.

ČLÁNOK V

Dodacie podmienky a termíny

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa kupujúceho uvedená v objednávke. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích osôb -sprostred­ko­va­teľom doručenia (ďalej aj „dopravca“), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u predávajúceho, kde si ho kupujúci preberie do 5 pracovných dní po výzve od predávajúceho. Zabezpečujeme doručenie tovaru prostredníctvom dopravcu aj v rámci Európskej únie, ale vzhľadom na rozdielne dopravné náklady, riešime cenu dopravy individuálne podľa hmotnosti zásielky.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
 3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v objednávke, zvyčajne do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Vo výnimočných prípadoch môže predávajúci jednostranne predĺžiť dodaciu lehotu, a to aj opakovane, a kupujúci bude o takejto skutočnosti včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou lehotou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 4. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností, epidémie a ozbrojené konflikty. Príkladmo vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať a kupujúci má právo na postup podľa ods. 3 tohto článku VOP.
 5. Tovar (víno) bude dodaný kupujúcemu v špeciálnych obaloch na prepravu vína.
 6. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú dopravcom, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od dopravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.
 7. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou dopravcu alebo poškodenie tovaru zavinené dopravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka dopravcu. Poškodený tovar kupujúci od dopravcu neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
 8. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného dopravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi dopravcu, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.
 9. Predávajúci odovzdá kupujúcemu pri osobnom prevzatí alebo v zásielke s tovarom dodací list a daňový dok­lad (faktúru).

ČLÁNOK VI

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Všetky kúpne ceny (ďalej aj „cena“) tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty a sú platné v čase objednania tovaru. Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou cenou je spôsobený zaokrúhlením.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 3. Ak sa na tovar vzťahuje akciová cena, je platná od dátumu zverejnenia akcie v popise tovaru alebo do vypredania zásob tohto tovaru. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých tovaroch v e-shope, individuálne zľavy pre kupujúceho alebo zľavy poskytované na základe zmluvnej spolupráce predávajúceho s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné. Zľavy nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné.
 4. K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si kupujúci zvolil spôsob dopravy dopravcom a pokiaľ hodnota objednaného tovaru nepresahuje hodnotu stanovenú pre­dá­vajúcim, kedy ide cena dopravy na ťarchu predávajúceho. Skutočnosť poskytnutia dopravného na ťarchu predávajúceho je uvedená v objednávke. Hodnota objednávky je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka kupujúcim zvoleného dopravcu.
 5. Kupujúci môže cenu za tovar podľa objednávky zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
  • bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim. Bankový účet predávajúceho je vedený v Tatrabanke, číslo účtu (IBAN): SK4311000000002940091167, SWIFT (BIC): TATRSKBX, pokiaľ predávajúci neoznámi kupujúcemu iný bankový účet predávajúceho. Kupujúci ako konštantný symbol uvedie 0008 a ako variabilný symbol uvedie číslo zálohovej faktúry. V prípade platby bankovým prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po pripísaní platby na účet predávajúceho, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak,
  • platobnou kartou. Kupujúci uhradí cenu za objednaný tovar prostredníctvom služby cardPay (platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky, a. s.),
  • dobierkou. Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od dopravcu. Pri tomto spôsobe platby účtuje predávajúci k cene objednávky vrátane poštovného príplatok za zaslanie tovaru na dobierku podľa platného cenníku zvoleného dopravcu,
  • v hotovosti. Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od predávajúceho.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť niektoré spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.
 7. Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok s výnimkou úhrady, ku ktorej sa viaže dodatočná služba (napr. dobierka). Predávajúci upozornil kupujúceho, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).
 8. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment prevzatia ceny v hotovosti predávajúcim alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

ČLÁNOK VII

Ochrana osobných údajov

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa:DELEVA s.r.o., so sídlom Bobuľová 6593/1A, 934 01 Levice, IČO: 53 313 046 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sro, vložka číslo 52330/N (ďalej aj „prevádzkovateľ“)
 2. Informačné systémy:
  Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje (ďalej len „dotknutá osoba“) na jednotlivé účely v týchto informačných systémoch:
  • databáza klientov a im priradených zliav zo základných cien podľa výšky obratu,
  • marketing,
  • newsletter,
  • účtovné doklady.
 3. Účel spracúvania osobných údajov:
  Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje výhradne pre nasledovné účely:
  • uzatvorenie a plnenie zmluvy s kupujúcim (predzmluvné a zmluvné vzťahy so kupujúcim),
  • poštový styk s kupujúcim,
  • zasielanie tovaru dopravcom,
  • zisťovanie spokojnosti kupujúceho,
  • informovanie zákazníka o aktuálnej ponuke alebo marketingových a propagačných akciách prevádzkovateľa a to prostredníctvom emailu alebo priameho telefonického kontaktovania,
  • zaslanie odpovedí na dopyty a otázky zákazníka,
  • evidencia klientov,
  • marketing a Newsletter.
 4. Zoznam osobných údajov:
  Prevádzkovateľ získava nasledovné osobné údaje:
  • meno, priezvisko,
  • bydlisko,
  • emailová adresa a telefónne číslo,
  • IP adresa a cookies.

  Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať spôsobom akým ste ho poskytli, alebo písomne, elektronicky alebo osobne na kontaktnej adrese prevádzkovateľa.

 5. Získavanie, spracovanie a použitie osobných údajov
  1. Osobné údaje poskytnuté pri nákupe
   • Osobné údaje: meno a priezvisko, adresa (doručenia tovaru), e-mail, telefónne číslo.
   • Právny základ spracúvania údajov: na základe kúpnej zmluvy.
   • Účel spracúvania údajov: vybavenie Vašej objednávky v e-shope.
   • Doba spracúvania údajov:10 rokov, doba je daná podľa osobitných právnych predpisoch v súvislosti s obchodnou, účtovnou a daňovou dokumentáciou
   • Príjemcovia: zmluvným poskytovateľom služieb – dopravcom. Iné poskytovanie Vašich údajov tretej strane nie je realizované.
   • Automatické vyhodnocovanie (profilovanie): nevykonáva sa.
   • Bez poskytnutia týchto osobných údajov nie je možné uzatvorenie kúpnej zmluvy a vybavenie Vašej objednávky. V našom e-shope nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali informácií o Vašich platobných prostriedkoch (bankových účtoch alebo platobných kariet). Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platby cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky, ktorá nám poskytne iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby. Aj prípadné vrátenie platby sa uskutočňuje prostredníctvom banky, ktorá predmetnú platbu overila pri jej zadaní.
  2. Osobné údaje poskytnuté pri registrácii
   • Osobné údaje: meno a priezvisko, adresa (doručenia tovaru), e-mail.
   • Právny základ spracúvania údajov: na základe súhlasu.
   • Účel spracúvania údajov: zjednodušenie vybavenia objednávky alebo prehľadu uskutočnených objednávok , využívania zákazníckych výhod.
   • Doba spracúvania údajov: 10 rokov.
   • Príjemcovia: zmluvnému technickému partnerovi na správu e-shopu a zmluvnému partnerovi na zasielanie newslettera (spravodajcu o novinkách a akciách). Iné poskytovanie Vašich údajov tretej strane nie je realizované.
   • Automatické vyhodnocovanie (profilovanie): formou segmentácie a „upsellingu“ – zhromažďované, agregované a vyhodnocované na účely spracúvania Vášho nákupného správania (ako napr. údaje o tom, ktoré tovary ste si na stránke prezreli alebo ktoré tovary ste nakúpili), na zobrazovanie personalizovaného obsahu na stránkach e-shopu (ako napr. individuálne kupóny s výhodami, mimoriadne ponuky, naše servisné služby a ďalšie informácie) a na zasielanie individualizovaného newslettra (spravodajcu o novin­kách a akciách) na Vami zadanú e-mailovú adresu. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby. Pri tomto automatickom vyhodnocovaní však nedochádza pre Vás k žiadnym právnym účinkom, k zmene, vzniku alebo zániku právnych povinností.
   • Ak si takéto spracúvanie Vašich údajov neželáte, môžete Váš používateľský účet kedykoľvek vymazať v sekcii „Môj účet“ a realizovať objednávky bez registrácie.
  3. Osobné údaje za účelom marketingového použitia
   1. Zasielanie newslettra
    • Osobné údaje: e-mail.
    • Právny základ spracúvania údajov: na základe súhlasu.
    • Účel spracúvania údajov: zasielanie newslettra (spravodajcu o novin­kách a akciách).
    • Doba spracúvania údajov: 10 rokov.
    • Príjemcovia: zmluvnému technickému partnerovi na správu e-shopu a zmluvnému partnerovi na zasielanie newslettera (spravodajcu o novinkách a akciách). Iné poskytovanie Vašich údajov tretej strane nie je realizované.Automatické vyhodnocovanie (profilovanie): formou segmentácie a „upsellingu“ -zhromažďované, agregované a vyhodnocované na účely spracúvania Vášho nákupného správania (ako napr. údaje o tom, ktoré tovary ste si na stránke prezreli alebo ktoré tovary ste nakúpili), na zobrazovanie personalizovaného obsahu na stránkach e-shopu (ako napr. individuálne kupóny s výhodami, mimoriadne ponuky, naše servisné služby a ďalšie informácie) a na zasielanie individualizovaného newslettra (spravodajcu o novin­kách a akciách) na Vami zadanú e-mailovú adresu. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby. Pri tomto automatickom vyhodnocovaní však nedochádza pre Vás k žiadnym právnym účinkom, k zmene, vzniku alebo zániku právnych povinností. O zrušenie tejto služby môžete požiadať prevádzkovateľa emailom alebo nastavením súhlasu s jeho zasielaním v používateľskom účte.
   2. Individualizovaná ponuka
    • Osobné údaje: meno a priezvisko, adresa, e-mail, informácie o kúpe tovarov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny, geolokačné údaje z internetového prehliadača.
    • Právny základ spracúvania údajov: oprávnený záujem prevádzkovateľa.
    • Účel spracúvania údajov: šírenie marketingových informácii o svojich produktoch a to najmä individualizovanou ponukou produktov a služieb, prieskumom trhu a spokojnosti s využívanými produktmi a službami.
    • Doba spracúvania údajov: 10 rokov.
    • Príjemcovia: zmluvnému technickému partnerovi na správu e-shopu a zmluvnému partnerovi na zasielanie newslettera (spravodajcu o novinkách a akciách). Iné poskytovanie Vašich údajov tretej strane nie je realizované.Automatické vyhodnocovanie (profilovanie): formou segmentácie a „upsellingu“ -zhromažďované, agregované a vyhodnocované na účely spracúvania Vášho nákupného správania (ako napr. údaje o tom, ktoré tovary ste si na stránke prezreli alebo ktoré tovary ste nakúpili), na zobrazovanie personalizovaného obsahu na stránkach e-shopu (ako napr. individuálne kupóny s výhodami, mimoriadne ponuky, naše servisné služby a ďalšie informácie) a na zasielanie individualizovaného newslettra (spravodajcu o novin­kách a akciách) na Vami zadanú e-mailovú adresu. Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže vás a vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby. Pri tomto automatickom vyhodnocovaní však nedochádza pre Vás k žiadnym právnym účinkom, k zmene, vzniku alebo zániku právnych povinností.
   3. Údaje získavané automaticky
    • Automaticky môžeme zbierať rôzne údaje, ktoré slúžia pre analýzu e-shopu. Medzi tieto údaje patrí IP adresa, dátum a čas kedy ste využili naše služby, hardvér, softvér, typ použitého mobilného zariadenia alebo internetový prehliadač, ktorý využívate a informácie o Vašom počítačovom operačnom systéme, ako napríklad verzia aplikácie a nastavenie jazyka. Môžeme tiež zhromažďovať údaje o kliknutiach a o stránkach, ktoré sa Vám zobrazili. Tieto štatistické údaje získavané počas Vašej návštevy e-shopu nemôžu byť priamo alebo nepriamo spojené s konkrétnou osobou – neevidujeme a nepriraďujeme k nim žiadny osobný údaj – nie sú preto považované za osobné údaje, a nevzťahujú sa na ne predpisy o ochrane osobných údajov.
 6. Doplňujúce informácie
  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spracúva osobné údaje kupujúceho na účely doručenia tovaru prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
  • Slovak Parcel Service s.r.o. , Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217,
  • ReMax Courier Service, spol. s r.o., Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava, IČO: 35 825 456.
 7. Poučenie o právach dotknutej osoby:
  Máte právo sa obrátiť na prevádzkovateľa a:
  • požadovať prístup k Vašim osobným údajom (potvrdenie o tom či a aké sa spracovávajú Vaše osobné údaje). Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné (právo na prístup),
  • požadovať informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje,
  • požadovať právo na výmaz Vašich osobných údajov. Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť (právo na výmaz (na zabudnutie),
  • požadovať opravu Vašich osobných údajov. Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili (právo na opravu),
  • požadovať obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov. Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať (právo na obmedzenie spracúvania),
  • požadovať prenos Vašich osobných údajov k inej osobe. Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán (právo na prenosnosť údajov),
  • namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať (právo namietať),
  • odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na kontaktnej adrese prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: , https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) (právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov).
 8. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  • písomne ak z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou považuje doručenú okamihom jej dôjdenia prevádzkovateľovi,
  • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  • dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
  • ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca,
  • ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, môže uplatniť blízka osoba,
  • žiadosti podľa tohto článku sa vybavujú bezplatne, pokiaľ nie je žiadosť zjavne bezdôvodná alebo neoprávnene opakovaná,
  • prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu, najneskôr do mesiaca odo dňa doručenia žiadosti a v zložitejších prípadoch môže byť táto lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace.
 9. Internetová doména
  • Internetová doména – webová stránka prevádzkovateľa www.deleva.sk („doména“) je prevádzkovaná spoločnosťou DELEVA s.r.o., so sídlom Bobuľová 6593/1A, 934 01 Levice, IČO: 53 313 046 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel Sro, vložka číslo 52330/N,
  • prostredníctvom tejto domény sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch našich stránok, pokiaľ sa sami nerozhodnete takéto údaje uviesť. Poskytnutie osobných údajov na doméne prevádzkovateľa je dobrovoľné, ak ich však poskytnete, tak zároveň potvrdzujete že ste boli oboznámení s podmienkami spracovania Vašich osobných údajov a dávate povolenie použiť tieto údaje na účel uvedený pri zadávaní osobných údajov,
  • táto doména môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, napr. webové stránky producentov vín, pochutín a pridružených spoločností alebo webové stránky sociálnych médií. Tieto stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za webové stránky tretích strán.
 10. Internetová doména – používanie cookies
  • pre optimalizáciu tejto domény z hľadiska systémového výkonu, použiteľnosti a poskytovania užitočných informácií o našich produktoch a službách, sú automaticky zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa adresu Internetový Protokol (IP), typ prehliadača a jazykové nastavenie, operačný systém, služieb internetu (ISP) a dátum/čas. Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenie. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové a reklamné služby a komunikáciu (napríklad optimalizáciu a zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce atraktívnejšie ponuky a služby). Táto doména, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb,
  • cookie je malý súbor, zvyčajne pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom web servera. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia skúsenosť pri návšteve domény www.deleva.sk viac osobnou a lepšie zodpovedajúcou užívateľovým individuálnym potrebám,
  • súbory cookies máte možnosť povoliť alebo zakázať na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača,

  Naša doména www.deleva.sk Vás oboznamuje s používaním cookies a vyzýva na ich povolenie. Cookies môžete teda vypnúť. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto domény nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.

  • pre neustálu optimalizáciu svojej marketingovej komunikácie využívame analytický software. To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto domény. Tieto informácie sa zhromažďujú, sú anonymné a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači nám umožňuje oslovovať Vás s ponukami, ktoré Vás budú viac zaujímať. Tiež je možné merať účinnosť našich reklamných kampaní. Tieto informácie nebudeme zdieľať so žiadnou treťou stranou pre jej samostatné použitie.

  Všetky požiadavky a otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov zasielajte na adresu: DELEVA s.r.o., so sídlom Bobuľová 6593/1A, 934 01 Levice, email: .

  Služby a produkty poskytované v rámci e-shopu, na ktoré sa podľa týchto podmienok vyžaduje súhlas dotknutej osoby, nie sú určené osobám mladším ako 18 rokov.

ČLÁNOK VIII

Reklamačný poriadok

Záručné podmienky na tovar ako aj práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s uplatňovaním práv zo zodpovednosti za vady tovaru sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je prílohou týchto VOP a tiež platnými právnymi predpismi.

ČLÁNOK IX

Prílohy VOP

Prílohami týchto Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti DELEVA s.r.o. sú:

ČLÁNOK X

Účinnosť

Tieto obchodné podmienky spoločnosti DELEVA s.r.o. nadobúdajú účinnosť dňom 1.4.2024.

Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania objednávky.

V Leviciach, dňa 1.4.2024

DELEVA s.r.o.
Ondrej Pokoraczky
konateľ

0